PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00

środa: 8.00-15.00

sobota: nieczynne

Zasady korzystania z Biblioteki podczas pandemii COVID-19

Starość

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2014

Książki

1. Człowiek stary w placówce penitencjarnej / Sławomir Grzesiak // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 247-257, sygn. 36 460/C

2. Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. – Wyd. 2. – Katowice : „Śląsk”, 1999, sygn. 34 725/C

3. Gerontologia / Mirosław Górecki // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 30-31, sygn. 35 119/II/C

4. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, sygn. 36 005/C

5. Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina / Zbigniew Woźniak // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. – Wyd. 2. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. – S. 381-408, sygn. 35738/C

6. Jakość życia w starości / Czesław Kustra // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. – Kraków : „Impuls”, 2012. – S. 273-288, sygn. 37 242

7. Ludzie starzy i starość w polityce społecznej / Barbara Szatur-Jaworska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2000, sygn. 35 674/C

8. Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego / Stanisław Kawula // W: Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. – S. 551-564, sygn. 37062/C

9. Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość : wybór materiałów konferencyjnych / red. Nauk. Adam A. Zych. – Łask : Over Group, 2012, sygn. 37416

10. Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill. – Warszawa : MT Biznes, 2009, sygn. 36405/C

11. Późna dorosłość / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk JanuszTrempała. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 326-350, sygn.36787/C

12. Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. – Warszawa : Difin, 2011, sygn. 37059/C

13. Przekraczając „smugę cienia” : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. – Katowice : „Śląsk”, 2013, sygn. 37387/C

14. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden. – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, sygn. 36804/C

15. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2006, sygn. 35965/C

16. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001, sygn. 35 797/C

17. Socjologia : wydanie nowe / Anthony Giddens. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – S. 303-321 : Starzenie się, sygn. 37193/ C

18. Starość / Elżbieta Trafiałek // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S. 945-948, sygn. 35 119/V/C

19. Starość – przestrzeń życiowa ludzi starych / Henryk Cudak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. nauk. i przewodn. kom red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S. 950-953, sygn. 35 119/V/C

20. Starość – starzenie się / Adam Zych // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S. 949-950, sygn. 35 119/V/C

21. Stereotypy a starość i niepełnosprawność / red. nauk. Anna Leszczyńska-Rejchert, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2012, sygn. 37194/C

22. Troska o siebie osób w starszym wieku / Alicja Szmaus-Jackowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011

23. Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości / pod red. Danuty Seredyńskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012

24. Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013

25. Zrozumieć starość / pod red. Anny Panek i Zofii Szaroty. – Kraków : „Text”, 2000, sygn. 34 667/C

Artykuły z czasopism

26. „Aktywne starzenie się” jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek // Polityka Społeczna. – 2012, nr 3, s. 8-12

27. „Szkoła starości” – być, aby się uczyć / Agnieszka Stopińska-Pająk // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 11-23

28. Aktywne starzenie się – dlaczego nie / Waldemar Makuła // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 7, s. 4-11

29. Aktywność wolnoczasowa w starości / Edukacja i Dialog. – 2012, nr 1-2, s. 22-24

30. Czas trochę starszych żaków / Jolanta Nitkowska-Węglarz // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 1-2, s. 25-29

31. Człowiek starszy w społeczeństwie, wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 2, s. 35-39

32. Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych / Monika Brzyska // Polityka Społeczna. – 2012, nr 4, s. 14-19

33. Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa / Agnieszka Majewska –Kafarowska // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 213-224

34. Edukacja jako sposób przygotowania do starości / Małgorzata Dzięgielewska // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 49-62

35. Edukacja przeciw marginalizacji seniorów / Maria Kuchcińska // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 173-186

36. Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów / Jerzy Halicki // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 203-212

37. Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna – założenia i formy realizacji / Anna Leszczyńska-Rejchert // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 225-233

38. Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości / Marek Kluz // Praca Socjalna. – 2010, nr 1, s. 93-106

39. Jesień życia kobiety – aspekty edukacyjne / Monika Sulik // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 143-154

40. Kondycja psychiczna mężczyzn seniorów / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 3, s. 19-35

41. Logika systemu opieki nad osobami starszymi / Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna – 2013, nr 10, s. 1-5

42. Metody pracy socjalnej w dps dla osób starszych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. – 2014, nr 1, s. 39-57

43. Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // Chowanna. – 2008, nr 1, s. 111-130

44. Młodość i starość w okresie ponowoczesności / Anna Zawada // Praca Socjalna. – 2012, nr 2, s. 47-56

45. Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest – starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka // Praca Socjalna. – 2010, nr 1, s. 107-117

46. Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 187-202

47. Nowe podejście do starszego pokolenia / Józefa Anna Pieskowa // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 3, s. 8-12

48. Ostandaryzacji domów pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. – 2012, nr 2, s. 17-31

49. Oblicza starości / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 62-63

50. Okres późnej dorosłości / Szymon Hermanowski // Remedium. – 2004, nr 7-8, s. 4-5

51. Opieka nad osobami starszymi na Węgrzech / Dora Lajko // Polityka Społeczna. – 2013, nr 11/12, s. 32-37

52. Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. – 2010, nr 4, s. 69-85

53. Organizacja czasu wolnego osób w złotej jesieni życia / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2012, nr 2, s. 143-151

54. Polski senior – przegląd danych / Maria Łuszczyńska // Praca Socjalna. – 2014, nr 1, s. 16-38

55. Postawa twórcza seniorów jako wyznacznik jakości życia – doniesienia z badań / Henryk Noga // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2014, nr 1, s. 19-26

56. Potrzeby psychiczne starszego człowieka / Teresa Olearczyk // Wychowawca. – 2005, nr 3, s. 16-18

57. Pozagenetyczne czynniki kształtujące proces korzystnego starzenia – spojrzenie geriatry / Anna Witiuk-Misztalska, Tomasz Masztalski // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 247-261

58. Późna dorosłość / Marta Marchow // Remedium. – 2004, nr 6, s. 4-5

59. Problemy zdrowotne ludzi starych : wybrane zagadnienia / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. – 2002, nr 8, s. 12-16

60. Przeciw ageizmowi : o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7-8, s. 32-36

61. Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ – perspektywy i bariery // Polityka Społeczna. – 2013, nr 1, s. 21-25

62. Rodzinne Domy Pomocy dla osób starszych w krajach zachodnich i w Polsce / Marlena Kilian, Joanna Czech // Praca Socjalna. – 2012, nr 4, s. 39-56

63. Rola pracownika socjalnego we wsparciu osób starszych – teoria, praktyka, postulaty / Maria Łuszczyńska // Praca Socjalna. – 2012, nr 4, s. 57-75

64. Rozwój w wieku podeszłym / Piotr Szczurkiewicz // Remedium. – 2001, nr 11, s. 6-7

65. Seniorzy aktywni społecznie / Bogusława Urbaniak // Polityka Społeczna. – 2013, nr 4, s. 6-11
66. Seniorzy w Polsce : podstawowe dane statystyczne / Dorota Głogosz // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 4, s. 17-22

67. Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. – 2006, nr 4, s. 24-40

68. Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy / Zofia Szarota // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 77-96
69. Specyfika psychologii gerontologicznej / Andrzej Mielczarek // Praca socjalna. – 2011, nr 5, s. 32-38

70. Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego – aspekt teoretyczno-praktyczny / Agata Chabior // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 235-246

71. Stare prawdy – wiecznie młode / Adam Cichosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 3, s. 27-31

72. Starość wobec wyzwań i zadań dla pracy socjalnej / Anna Leszczyńska-Rejchert // Praca Socjalna. – 2011, nr 5, s. 19-31

73. Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 1, s. 3-6

74. Udział ludzi starszych w edukacji nieformalnej / Renata Konieczna-Woźniak // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 127-141

75. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania : przemiany, dylematy, i oczekiwania w epoce ponowoczesnej / Olga Czerniawska // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 97-113

76. Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych / Helena Chrapkiewicz // Chowanna. – 2009, nr 2, s. 115-126

77. Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała // Chowanna. – 2008, nr 2, s. 203-216

78. W poszukiwaniu aktywizacji osób starszych – streetworking dla seniorów / Maria Łuszczyńska // Praca Socjalna. – 2013, nr 5, s. 92-107

79. Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych / Ryszard Cibor // Chowanna. – 2008, nr1, s. 97-110

80. Warunki życia Europejczyków w starszym wieku / tłum. i oprac. Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. – 2010, nr 4, s. 29-32

81. Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. – 2006, nr 9, s. 6-10

82. Żyjemy dłużej – jak się zdrowo zestarzeć / Józef Sowa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 8, s. 4-9

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.