PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Filia w Wadowicach

§ 1 Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. H. Kołłątaja w Krakowie (PBW) - Filii w Wadowicach.

 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. PBW – rozumie się przez to Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. H. Kołłątaja w Krakowie w Krakowie;

 2. Bibliotece – rozumie się przez to Filię PBW w Wadowicach;

 3. zbiorach/materiałach bibliotecznych – należy rozumieć przez to książki, czasopisma, zbiory multimedialne, zbiory specjalne;

 4. Czytelniku – należy rozumieć przez to osobę, która jest zapisana do Biblioteki i zaakceptowała jej regulamin;

 5. Uczestniku – należy rozumieć przez to osobę, która bierze udział w otwartych zajęciach edukacyjnych, lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich i innych wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę.

§ 2 Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem przypadków opisanych w § 11 ust. 6.

 2. Zbiory Biblioteki udostępniane są:

 1. na miejscu – w Czytelni;

 2. na zewnątrz – w Wypożyczalni.

 1. Biblioteka jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od 10.00 do 17.00, we wtorki i czwartki od 8.00 do 15.00, w soboty biblioteka jest nieczynna. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00, w soboty nieczynna.

 2. W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.

 3. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Czytelnik uzyskuje poprzez zapisanie się do Biblioteki.

 4. Przy zapisie należy okazać:

 1. Osoby pełnoletnie – dokument tożsamości;

 2. Osoby niepełnoletnie od 13 roku życia – dokument tożsamości oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Marszałka Ferdynanda Focha 39:

 1. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań bibliotecznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz firmy wspierające obsługę informatyczną;

 2. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat licząc od roku ostatniej aktywności podjętej w Bibliotece i pod warunkiem, że zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki;

 3. Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania);

 4. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 5. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 2. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i nazwiska.

 3. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.

 4. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni, w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje nową kartę biblioteczną po uregulowaniu należności za wydanie duplikatu.

 5. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.

 6. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:

 1. zablokowanie konta Czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;

 2. naliczanie opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych za każdy tydzień po terminie zwrotu, których wysokość określona jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.

 1. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup innych materiałów wskazanych przez bibliotekarza.

 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy czytelnik wykaże, że brak zwrotu materiałów bibliotecznych w terminie był wynikiem niezawinionej i niezależnej od niego sytuacji, Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o nienaliczeniu opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, o których mowa w ust. 13 lit. b, albo o naliczeniu opłaty w niepełnej wysokości lub przyjęciu ekwiwalentu od czytelnika. Decyzję podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o Procedurę nienaliczania lub zmniejszania opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

§ 3 Zasady korzystania z Wypożyczalni

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:

 1. nauczyciele, pracownicy naukowi oraz studenci: 10 tytułów książek;

 2. pozostałe osoby: 5 tytułów książek;

 1. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia.

 2. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu materiałów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 3. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które są w danej chwili wypożyczone. Po otrzymaniu informacji telefonicznej o dostępności zamówionych materiałów bibliotecznych należy je odebrać najpóźniej do 3 dni.

 4. Materiały biblioteczne można zamawiać, prolongować i rezerwować osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 5. Nie wypożycza się na zewnątrz:

 1. druków wydanych do 1945 r. włącznie;

 2. druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych, odpowiednio oznakowanych materiałów;

 3. materiałów bibliotecznych należących do zbiorów Czytelni.

 1. Czytelnik zobowiązany jest zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem.

 2. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

§ 4 Zasady korzystania z Czytelni

 1. Czytelnik korzystający ze zbiorów na miejscu zobowiązany jest do:

 1. pozostawienia u bibliotekarza dyżurnego aktualnej karty bibliotecznej;

 2. wpisania się do zeszytu odwiedzin.

 1. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Jeżeli Czytelnik zamierza korzystać z dostarczonych mu materiałów bibliotecznych w następnych dniach, bibliotekarz zatrzymuje je do dyspozycji Czytelnika na okres 7 dni.

§ 5 Usługi informacyjno-bibliograficzne

 1. Biblioteka świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne.

 2. Czytelnicy mogą uzyskać informacje o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym, rzeczowym oraz pomoc przy poszukiwaniu literatury.

 3. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 4. Biblioteka sporządza pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

§ 6 Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Każdy Czytelnik Biblioteki może zamówić za pośrednictwem Wypożyczalni sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki ani w innych bibliotekach powiatu wadowickiego.

 2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.

 3. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt Czytelnika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić formularz dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.

 4. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.

 5. Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

 6. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 7 Zasady korzystania z komputerów

 1. Biblioteka udostępnia Czytelnikom wyznaczone w Czytelni stanowisko komputerowe.

 2. Czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego w godzinach otwarcia Biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych jest większa niż liczba sprzętu informatycznego. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z urządzenia ograniczony jest do jednej godziny.

 3. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu.

 4. Udostępniony sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Czytelników.

 5. Korzystając ze sprzętu z dostępem do Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może:

 1. tworzyć, wyszukiwać oraz prezentować materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych i zakazanych przepisami prawa;

 2. naruszać praw autorskich i licencyjnych;

 3. wysyłać spamu, podejmować próby obejścia lub przełamania zabezpieczeń technicznych innych użytkowników lub urządzeń, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używać urządzeń do rozpowszechniania niebezpiecznego oprogramowania (malware).

 1. Wyniki poszukiwań w Internecie Czytelnik może zapisać na własne nośniki elektroniczne.

 2. Pliki dźwiękowe mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez podłączone do urządzenia słuchawki (udostępnia je bibliotekarz).

 3. Nie dopuszcza się instalowania jakichkolwiek programów, aplikacji i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania bez zgody bibliotekarza.

 4. Zabrania się prób przełamywania zabezpieczeń lub nieautoryzowanej modyfikacji systemu operacyjnego tabletu.

 5. Czytelnik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.

 6. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.

 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.

 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu, jak i szkody dokonane za pośrednictwem użyczonego sprzętu.

 9. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Czytelnika prac na sprzęcie informatycznym.

 10. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

§ 8 Działalność edukacyjna i kulturalna

 1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie zwane dalej imprezami.

 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 3. Nauczyciele, którzy chcą skorzystać z oferty edukacyjnej Biblioteki są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie, mailowo lub osobiściew Bibliotece, najpóźniej na 7 dni przed przyjściem z grupą do Biblioteki.

 4. Nauczyciele korzystający z oferty edukacyjnej zobowiązani są do zapisania się do Biblioteki najpóźniej w dniu imprezy.

 5. Dane osobowe podane przez uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.

 6. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.

 7. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 8. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.

 9. Warunkiem udziału osób pełnoletnich w bezpłatnych imprezach o charakterze szkoleniowym jest zapisanie się do Biblioteki.

§ 9 Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów

 1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:

 1. odkupić identyczny egzemplarz, lub

 2. dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim, lub

 3. dostarczyć inny egzemplarz znajdujący się w sprzedaży i poszukiwany przez Bibliotekę, lub

 4. zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.

 1. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Komisja ds. Wyceny Zbiorów na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych, w terminie do tygodnia.

 2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 10 Usługi reprograficzne

 1. Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.

 2. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane, jedynie na terenie Biblioteki, poprzez:

 1. skanowanie;

 2. kopiowanie danych z nośnika na nośnik;

 3. fotografowanie sprzętem czytelnika.

 1. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Kierownika Biblioteki.

 2. Bibliotekarz ma prawo odmowy powielania materiałów bibliotecznych ze względu na ich stan techniczny.

 3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na bezpłatne skany dla czytelników .

 4. Realizacja zamówień na skany odbywa się w następujący sposób:

      a. po złożeniu zamówienia na skany z materiałów dostępnych w Bibliotece – do 10 skanów na bieżąco, w przypadku zamówienia więcej niż 10 skanów termin realizacji usługi jest ustalany indywidualnie;

      b. realizacja zamówień na skany z PBW odbywa się zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług PBW.

 

§ 11 Przepisy końcowe

 1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni i Wypożyczalni.

 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i stosowania środków odurzających.

 3. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Czytelnika w Bibliotece.

 4. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika niestosującego się do niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.

 5. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

 6. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora stanowiącym załącznik do regulaminu:

 1. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

 2. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;

 3. za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej.

 1. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki.

 2. Wszelkie życzenia, skargi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki można kierować na adres Biblioteki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania
  z Biblioteki.

 5. Decyzję o zastosowaniu sankcji, o której mowa w ust. 10 podejmuje Kierownik Biblioteki w porozumieniu z Dyrekcją PBW. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Biblioteka tj. do Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 6. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 7. O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy PBW.

§ 12

 1. Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PBW obowiązujący od dnia 1 grudnia 2018 r.

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

 

Polityka prywatności

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.